Vlaamse regering stelt intendant Alexander D’Hooghe aan voor komende acht jaar


Op vrijdag 9 november 2018Alexander D’Hooghe opnieuw aangesteld als intendant voor de begeleiding en coördinatie van de overkapping van de Antwerpse ring. In zijn vorige opdracht als intendant trad Alexander D’Hooghe op als verbindende figuur die de samenwerking faciliteerde tussen overheden, burgerbewegingen, experten, organisaties en indiviuele burgers over zowel de leefbaarheids- als – de facto ook – mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse ringzone. Dit mondde uit in de ondertekening van het Toekomstverbond, in maart 2017. Met de aanstelling van de intendant voor een periode van acht jaar neemt de Vlaamse overheid een lange termijn engagement op om de mobiliteits- en leefbaarheidsoplossingen die in het Toekomstverbond zijn vastgelegd ten uitvoer te brengen.

 

Continuïteit op lange termijn

De Vlaamse overheid startte in augustus de aanbestedingsprocedure op om een nieuwe intendant aan te stellen voor de overkapping van de Antwerpse ring. De opdracht van Alexander D’Hooghe, die sinds begin 2016 aan de slag is als intendant, liep af op 31 oktober 2018. De nieuwe intendant moet de uitwerking van de overkappings- en leefbaarheidsprojecten die in een eerste fase gerealiseerd zullen worden, in goede banen leiden. Die projecten werden op 25 juni 2018 bekend gemaakt, volgend op een beslissing van de Vlaamse Regering en de Stad Antwerpen. Zij maakten hiervoor ook 1,25 miljard euro vrij. Voor de verdere concretisering van de projecten kan de nieuwe intendant rekenen op de 5 ontwerpteams die de projecten het voorbije jaar uittekenden, in een uniek participatief proces met wijken, organisaties en burgers. Met de aanstelling van Alexander D’Hooghe voor de komende jaren neemt de Vlaamse overheid een engagement op de lange termijn op om de gekozen projecten ten uitvoer te brengen.

 

Taakstelling van de intendant

Voor de ringzone op Linkeroever, de noordelijke en oostelijke ringzone zijn Oosterweel en de leefbaarheidsprojecten één en ondeelbaar. Nu de voorbereidende werken van de Oosterweelverbinding op Linkeroever zijn gestart en de bouwvergunning voor Rechteroever wordt voorbereid, bestaat de opdracht van de intendant eruit om de plannen voor de onderbouw (Oosterweelverbinding) en de plannen voor de bovenbouw (leefbaarheidsprojecten) op elkaar af te stemmen. De intendant moet er bovendien voor zorgen dat de ambities van de leefbaarheidsprojecten geborgd blijven.

Voor alle leefbaarheidsprojecten geldt dat ze verder zullen worden uitgewerkt tot uitvoerbare plannen. Hiertoe worden in december nieuwe ontwerpopdrachten uitgeschreven. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking tussen overheden, burgerbewegingen, experten, organisaties en burgers, zoals ook in de vorige fase van het intendantschap het geval was. De samenwerking tussen overheden, burgerbewegingen en experten is inmiddels ook verankerd in de werking van de werkbanken. De constructieve samenwerking die de afgelopen jaren tussen deze actoren is opgezet, blijft hierdoor voortbestaan.