Ambitienota

download hier de volledige nota

Samen naar een aantrekkelijke metropool

“Als intendant wil ik alle betrokkenen bedanken voor de samenwerking. Bedankt om mee aan tafel te komen zitten. En bedankt om elkaar daar te blijven vinden. De voorbije tien maanden organiseerde ik samen met mijn team meer dan 200 consultaties: met experts op vlak van mobiliteit en leefbaarheid, ingenieurs, stedenbouwkundigen, specialisten in gezondheid en ecologie, burgers, burgerbewegingen, overheden, onderzoeksinstellingen en internationale overkappingsexperts. Vanuit de volle overtuiging dat die gesprekken ons dichter bij elkaar hebben gebracht, presenteer ik vandaag het eerste concrete resultaat van onze inspanningen: een ambitienota, waarin – hopelijk iedereen voldoende elementen vindt om dit gesprek in de toekomst verder te zetten.”
Alexander D’Hooghe, Intendant voor de leefbaarheidsmaatregelen in de Antwerpse Ringzone

De ambitienota voor de overkapping van de Antwerpse Ring is een kompas voor de toekomst. Zowel op vlak van leefbaarheid, als op vlak van mobiliteit. Want: het verhaal van de Antwerpse Ring is geen of-of-verhaal; wel een én-én-verhaal. Leefbaarheid en mobiliteit zijn immers beide urgent. Intendant Alexander D’Hooghe ging op zoek naar raakvlakken en gedeelde opvattingen. De ambitienota is zijn lezing van de situatie en schetst de weg vooruit. Die is snel, radicaal en ambitieus.

Het team van intendant Alexander D’Hooghe ambieert een volledige overkapping. Dat is geen doel op zich, maar een middel: de overkapping maakt van Antwerpen een aantrekkelijke, vlot bereikbare stadsregio. De ambitienota is dus geen compromis, maar schuift een verzoenende visie naar voor: een geïntegreerde aanpak van leefbaarheid en mobiliteit. Daarmee mikt de intendant op een breed gedragen consensus.

De volledige tekst is vanaf vandaag voor iedereen toegankelijk. Dat document raadplegen kan hier. De krachtlijnen en de 17 centrale ambities worden hieronder samengevat.

intendant1

Krachtlijnen

De centrale vraag van de nota is: aan welk ambitiepeil moeten we onze handelingen vanaf nu aftoetsen? Wat zijn de gedeelde doelstellingen? En ook: wat zijn daar de gevolgen van? Het gaat dus nog niet over een concreet uitgewerkt of gedetailleerd plan. Dat is voor een volgende fase. Wel worden er een aantal krachtlijnen geschetst:

maquette

17 Ambities

Deze 17 ambities zijn een beknopte samenvatting van de visie van de intendant. Ze vormen de ingrediënten om de transformatie van de stadsregio te doen slagen. Ze moeten ook samenhang garanderen over de hele projectzone. Dat is nodig: de schaalgrootte van het project is immers enorm. Tot slot zij het ook toetsstenen op basis waarvan toekomstige ideeën geëvalueerd kunnen worden.

Deze 17 ambities zijn niet te nemen of te laten. De intendant hoopt dat iedereen er voldoende elementen in terugvindt, die het voor hem of haar de moeite waard maken. Zo kunnen we samen een unieke kans grijpen om een ambitieus leefbaarheidsproject waar te maken.

 1. Antwerpen en Vlaanderen zetten in op de volledige overkapping om éên van de meest competitieve stadsregio’s van Europa te worden. Steden strijden immers onderling om talent, creativiteit en investeringen aan te trekken. Om het verschil te maken zijn leefbaarheid én een vlotte mobiliteit cruciaal.
 2. De overkapping is een kans voor de stadsregio om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Ze kan verkoeling bieden in de zomer; en overstromingsgevaar in de aangrenzende wijken voorkomen of beperken.
 3. Met het overkappingsproject kunnen we de groentekorten van buurten en wijken rond de Ringzone compenseren of wegwerken.
 4. Het overkappingsproject moet het ecosysteem van de hele stadsregio versterken, bijvoorbeeld door ontbrekende groene schakels aan te vullen en zo bestaande groengebieden met elkaar te verbinden.
 5. Het autoverkeer op de Ring heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de omwonenden. Door een overkapping stijgt de luchtkwaliteit en daalt de geluidsoverlast. Dat is goed nieuws voor de wijken die grenzen aan de Ring.
 6. We bekijken de programmatie van de Ring in functie van bereikbaarheid. De overkapping creëert woon- en werkmogelijkheden in het midden van de stad. Door groei op te vangen in de stadsregio, eerder dan in de randgebieden, gaat de ecologische voetafdruk van de Antwerpenaar omlaag.
 7. De wijken die vandaag uitrafelen, afkalven, eroderen en hun rug keren naar de Ringruimte krijgen een fiere, groene voortuin.
 8. De Ring is vandaag – samen met het ringspoor en de Singel – een fysieke barriëre tussen verschillende stadsdelen. In het overkappingsproject doorbreken we al die barriëres.
 9. Een overkapping biedt ook de kans om een tracé te reserveren voor een openbaar vervoersverbinding in de Ringruimte.
 10. Ook fietssnelwegen en wandelpaden worden geïntegreerd in de groene Ringzone. Overlangse en dwarse verbindingen versterken de verbondenheid tussen de verschillende wijken van de stad. Die nieuwe verbindingen zijn niet enkel functioneel; ze bieden ook ruimte voor recreatie.
 11. Het beheren van de verkeersvraag – zeker op piekmomenten – moet gepaard gaan met investeringen in alternatieven voor auto- en vrachtverkeer op de weg, zoals openbaar vervoer, fietsnetwerken en met begeleidende beheersmaatregelen zoals een slimme kilometerheffing.
 12. Langsheen de Ring vinden we vandaag al een aantal grote publiekstrekkers zoals het Sportpaleis, deSingel en Antwerp Expo. De overkapte Ringruimte wordt dé plek bij uitstek voor nieuwe initiatieven met een bovenregionale uitstraling, denk bijvoorbeeld aan een voetbalstadion, of een nieuw museum.
 13. De Ringruimte toont de diversiteit en de culturele rijkdom van het grootstedelijk leven.
 14. Een volledige overkapping vereist een brede coalitie. De intendant voor een brede werkgemeenschap om de gezamenlijke toekomst en beslissingen rond leefbaarheid en mobiliteit in de vervoersregio Antwerpen in goede banen te leiden. Die werkgemeenschap bundelt de expertise van vakspecialisten en de terreinkennis van bewoners.
 15. De leefbaarheidspijnpunten van het Oosterweeldossier worden opgelost: concreet wordt het Sint-Annabos grotendeels gevrijwaard en wordt de Hollandse knoop vervangen door een overkapping met de ‘Deurnese Tuinen’. De aanleg van het Noordkasteel en het landschapspark op Linkeroever worden mee in de wedstrijd opgenomen.
 16. De overkapping resulteert in een veiligere en vlottere Ring door de reorganisatie van het verkeer.
 17. Een volledige overkapping wordt één van de grote projecten in Vlaanderen. Tegelijkertijd stellen we vast dat grootschalige visies vaak niet in hun geheel uitgevoerd worden. Daarom werken we met een flexibele fasering, waarbij elk stadium tot een succesvol fragment leidt, dat op zichzelf een verbetering is ten opzichte van vandaag.

ring

De volgende stap

De ambitienota legt het fundament voor het ontwerp van de nieuwe Ringzone. De volgende stap? In 2017 organiseert de intendant een ontwerpwedstrijd, waarin de overkapping van de Antwerpse Ringzone concreet vorm zal krijgen. Het intendantenteam zal de ambitienota hiervoor vertalen in concrete ontwerpregels. Die vormen het grote kader en verzekeren samenhang en continuïteit bij het opnieuw inrichten van de ringruimte.
Ontwerpers zullen zich met studiebureaus, mobiliteits- en leefbaarheidsexperten, en andere specialisten verenigen in multidisciplinaire teams. Die moeten tijdens hun opdracht gesprekken en coalities aangaan met burgers, buurten en wijken. Zo bepaalt iedereen samen wat er op de overkapping kan of moet komen, en waar de prioriteiten liggen. De beste oplossingen ontstaan immers wanneer we de expertise van vakspecialisten combineren met de terreinkennis van bewoners uit de stadsregio. Daar is de intendant van overtuigd.

Iedereen kan nog steeds ideeën aanleveren via de interactieve kaart op overdering.be.

Volg ons op de sociale media en bouw mee aan een ambitieuze toekomst voor Antwerpen en Vlaanderen.