FAQ: vraag 12

Hoe zit het met de uitvoering van het Toekomstverbond?

Het Toekomstverbond werd in maart 2017 afgesloten tussen overheden en burgerbewegingen. Daarin formuleren ze een aantal gemeenschappelijke doelen:

Al deze doelstellingen moeten de komende jaren concreet vorm krijgen. Daarvoor worden werkbanken opgericht. Elke doelstelling van het Toekomstverbond krijgt zijn eigen werkbank.

Waarom zijn die werkbanken nodig?

kennis samenbrengen

Oplossingen om de ring rond te maken, of om de modal shift te realiseren, moeten de mobiliteit vooruit helpen, én de leefbaarheid ten goede komen. Die oplossing vinden we niet met alléén maar mobiliteitsexperten, of met alléén maar ruimtelijke of gezondheidsexperten. Daarom is een plek nodig waar we kennis uit verschillende domeinen kunnen samenbrengen.

mensen met verschillende achtergronden samenbrengen

Het overkappingsproject toonde het aan: we boeken de beste resultaten als we mensen met verschillende achtergronden samen rond de tafel zetten: ontwerpers en wetenschappers die de toekomst kunnen verbeelden, technische experten die deze toekomstbeelden vertalen naar haalbare oplossingen; en burgers die vernieuwende ideeën en terreinkennis aanbrengen. De werkbanken moeten ontmoetingsplekken zijn waar al deze actoren samen kunnen overleggen, tekenen en rekenen.

Wie zit er aan de werkbanken?

Aan de werkbanken zitten burgers, bedrijven, burgerbewegingen, ambtenaren van verschillende overheden en experten die oplossingsgericht willen samenwerken. Elke werkbank heeft een eigen doelstelling, en dus ook een eigen samenstelling.

Wat is de taak van de 4 werkbanken, en wanneer gaan ze aan de slag?

De werkbank van de overkapping is volop aan de slag. De andere werkbanken zijn recent opgestart, of werden de afgelopen maanden voorbereid en starten in januari op. Hieronder vindt u een overzicht van de werkbanken.


 

werkbank overkapping

werkbank overkapping ring

doel

Opvolging van het overkappingsproject: begeleiding van het werk van de 6 teams, die elk op een ander deel van de ringzone aan het werk zijn. Elk team werkt voor zijn deelzone een masterplan en strategische pilootprojecten uit. Het onderliggende verkeersysteem van de ringsnelweg is ook deel van het werkveld van deze werkbank.

trekker?

Intendant voor de overkapping van de ring

wie?

Vlaamse overheid, Stad Antwerpen, Gemeente Zwijndrecht, burgers en burgerbewegingen, experten, ontwerpteams

status?

De teams zijn hun opdracht begonnen in september 2017. Het resultaat van hun ontwerpwerk wordt verwacht tegen mei 2018. Ter voorbereiding van het Toekomstverbond werd een verkennende studie uitgevoerd naar de scheiding van verkeer (stedelijk en doorgaand) op de Zuidelijke en Oostelijke ring. In een volgende fase zal deze studie technisch verdiept worden.


 

werkbank radicaal haventracé

werkbank radicaal haventracé

doel

Uitwerking van het radicaal haventracé E34 – R2 – A12 – A102 (aan te leggen) – E34 om doorgaand verkeer van de stad weg te leiden. Daaarbij zal niet alleen een automobiliteitsvisie worden uitgewerkt, maar zal ook rekening gehouden worden met de ruimtelijke integratie van het tracé, en met koppeling aan openbaar vervoer, park & rides en fietssnelwegen. Ook gezondheidseffecten zullen in kaart gebracht worden.

trekker?

Gouverneur Cathy Berx

wie?

Vlaamse overheid, Stad Antwerpen, gemeenten uit de rand, burgers, burgerbewegingen en actiegroepen in en rond de rand, burgerbewegingen, experten

status?

Voor een aantal deelprojecten van het Haventracé zoals de Nx, de E34/E313 en de A102/R11bis werden in het verleden reeds planningsinitiatieven opgestart. Gezien de gewijzigde context moeten deze planningsinitiatieven hernomen worden en zal worden nagegaan welke hiervoor de meest aangewezen planningsprocedure is. De eerste werkbank zal in januari samenkomen.


 

werkbank Routeplan 2030 (modal shift +)

werkbank routeplan 2030

doel

Definiëren van projecten die nodig zijn om in regio Antwerpen een modal shift 50/50 te realiseren. Dit kunnen zowel investeringen zijn in infrastructuur als maatregelen om het gedrag van mensen te veranderen.

trekker?

Vlaamse overheid

wie?

De Lijn, NMBS, Vlaamse overheid, stad Antwerpen, gemeenten en provincies, actiegroepen, burgerbewegingen, mobiliteitsverenigingen, Unizo, VOKA, Haven van Antwerpen, actoren met zicht op innovaties in de automobielsector (vb. zelfrijdende auto’s,…)

status?

Er werd een externe dienstverlener door de Vlaamse overheid aangesteld om dit proces te begeleiden en het Routeplan 2030 op te maken. De eerste werkbank zal samenkomen in januari 2018. 

werkbank Oosterweelverbinding

 

doel

Aan deze werkbank worden de project-MER- en vergunningsprocedure voor de Oosterweelverbinding besproken. Later wordt aan deze werkbank ook de uitvoering van de werken aan de Oosterweelverbinding besproken.

trekker?

Provincie Antwerpen, departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

wie?

Vlaamse overheid, lokale overheden, actiegroepen, burgerbewegingen, uitvoerende agentschappen als AWV, De Lijn, MOW, BAM, NMBS,…

status?

Deze werkbank kwam al een aantal keer samen rond de project-MER Oosterweel. Daar werd o.a. toegelicht welke varianten van de Oosterweelverbinding onderzocht worden in het project-MER. In de toekomst is het mogelijk dat in de schoot van deze werkbank nieuwe werkbanken ontstaan (dat een lopend project een eigen werkbank krijgt).


terug naar het overzicht