FAQ: vraag 5

Wat kan een overkapping betekenen voor de luchtkwaliteit?

Wat is vervuilde lucht en waar komt die vandaan?

Als we spreken over vervuilde lucht, spreken we eigenlijk over een complex mengsel van honderden toxische bestanddelen. Fijn stof (PM), stikstofoxiden (NOx) en roet zijn enkele van de belangrijkste elementen van deze vervuilde lucht.

Fijn stof verwijst naar zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. De grootste bron van fijn stof boven de zone Antwerpen1, zijn huishoudens (vb. verbranding van hout). Wegverkeer staat in voor slechts 13% van het fijn stof dat boven Antwerpen hangt.

Wegverkeer is met 74% wel duidelijk de hoofdbron voor NOx-emissies in de zone Antwerpen. NO2 veroorzaakt onder andere aantasting van luchtwegen, ogen, keel en neus. Het plan van Antwerpen om als eerste stad een lage emissiezone in het leven te roepen, zal zeker bijdragen tot een afname van lokaal geproduceerd NO2.

Helpt een tunnel om vervuilde lucht tegen te houden?

“Dé oplossing voor een betere luchtkwaliteit ligt in het beperken van het aantal voertuigen”

Òp het dak van de Ring zal de lucht van veel betere kwaliteit zijn dan ze nu is langs de Ring. In de tunnels blijven voertuigen natuurlijk vervuilende stoffen uitstoten, alleen blijft dit in de tunnel hangen en komt het niet onmiddellijk in de lucht terecht. Tunnels kunnen dus een efficiënte manier zijn om luchtverontreiniging weg te leiden van bepaalde locaties. Aan de tunnelmonden, maar ook aan op- en afritten zullen er wel concentraties van vuile lucht zijn. Voor de ontwerpers is het dan ook een grote uitdaging om doordacht om te gaan met de positionering van die tunnelmonden.

Eigenlijk ligt de oplossing om de luchtkwaliteit te verbeteren eerst en vooral in het beperken van het aantal voertuigen. Een modal shift én grote investeringen in openbaar vervoer en fiets¬- en voetgangsers¬infrastructuur zijn dus absoluut noodzakelijk. Niet voor niets zetten verschillende Ringprojecten daar ambitieus op in. De modal shift een verdere evolutie naar minder vervuilende motoren en energiebronnen kan eveneens een belangrijke bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit.

Zijn er specifieke ingrepen aan een tunnel of overkapping die de luchtvervuiling extra kunnen beperken?

Men kan luchtfilters plaatsen om de verontreinigde lucht zoveel mogelijk te zuiveren. Momenteel haalt de beste tunnel-filtertechniek ter wereld zo’n 60 % van het fijn stof uit de opgevangen lucht. Slechts 50 % van de lucht die uit de tunnel komt kan opgevangen worden. In totaal kan er dus 30 % van de lucht die uit de tunnel vrijkomt ‘proper’ gemaakt worden.

Daarnaast kunnen we de concentratie aan vuile lucht op één plaats kleiner maken door de vervuilde lucht met schoorstenen in hogere luchtlagen te brengen.

1  Bij zone Antwerpen is de haven niet meegerekend.

terug naar het overzicht